Privatumo politika

Patvirtinta UAB „HR Hint Online” vadovo 2021 balandžio 16 d. įsakymu Nr.2

reiškia ir kam taikoma ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir taisykles, kurios taikomos UAB „HR Hint Online”, juridinio asmens kodas 305080206, buveinė adresu M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@hrhintonline.lt, tel. Nr. +370 698 38832. Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenys: UAB Privacy Partners (info@privacypartners.lt) (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) tvarkomiems duomenų subjektų: interneto svetainės www.hrakademija.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų/naudotojų; HR Akademija mokymų pirkėjų bei dalyvių asmens duomenims.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši privatumo politika netaikoma interneto svetainės www.hrakademija.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.


Kaip Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:

 • teikiate užklausas bei savo asmens duomenis per Interneto svetainę www.hrakademija.lt;
 • elektroniniu laišku kreipiatės www.hrakademija.lt svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • registruojatės į mūsų organizuojamus HR Akademija mokymus per interneto svetainę www.hrakademija.lt;
 • dalyvaujate mūsų organizuojamose HR Akademija mokymuose;
 • sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • sutinkate gauti informaciją, susijusią su Jūsų registraciją į HR Akademijos mokymus;
 • ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.


Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome?

Registravimosi į HR Akademija mokymus tikslu tvarkomi šie besiregistruojančių į mokymus asmenų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, Įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas bei PVM kodas.

HR Akademija mokymų pirkimo tikslu tvarkomi šie pirkėjų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, įmonės pavadinimas (pasirenkamas), įmonės kodas (pasirenkamas),  įmonės adresas (pasirenkamas), PVM mokėtojo kodas (pasirenkamas), šalis, miestas, Tel. Nr. (pasirenkamas), el. pašto adresas, paskyros slaptažodis, užsakymo duomenys.

Užklausos, gautos per Interneto svetainę www.hrakademija.lt, administravimo bei atsakymo pateikimo tikslu tvarkomi šie Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:

 • vardas, el. pašto adresas bei laisvas tekstas klausimui (-ams).

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

 • el. pašto adresas.

Lankytojui prisijungus ar apsilankius interneto svetainėje www.hrakademija.lt, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Interneto svetaine pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.


Kokie yra teisėto tvarkymo pagrindai ir kiek saugoma

 • Sutikimas (pvz., dėl registracijos į mokymus; asmenų, sutikusių su slapukų naudojimu asmens duomenų tvarkymo ir t.t.);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.;
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (pvz., apskaita, archyvavimas ir t.t.);

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 • Lankytojo Interneto svetainės užklausoje pateikti duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo užklausos pateikimo dienos.
 • Mokymų dalyvių registracijos metu pateikti asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo mokymų pasibaigimo dienos.
 • Mokymų pirkėjų asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo atlikto pirkimo dienos.
 • Mokymų įrašai(turint išankstinius sutikimus) saugomi 2 (du) mėnesius nuo mokymų pabaigos.


Duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų/kontraktorių ir mūsų bendrovės IT/komunikacines/konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai mes Jus apie tai informuosime iš anksto ir užtikrinsime, kad duomenys būtų perduodami laikantis galiojančių teisės norminių aktų reikalavimų.


Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Jūsų teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos Mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųsti mums laišką el. paštu: akademija@hrhintonline.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą.

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@hrhintonline.lt.  arba kreiptis telefonu +370 69838832.


Slapukai

Slapukas (angl., cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurį svetainė Jums joje lankantis siunčia į Jūsų tinklo naršyklę ir išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje. Dėl to svetainė slapuko nuostatose nurodytą laikotarpį „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje. 

Svetainės naudoja tik Būtinuosius nuosavus  slapukus. Būtinaisiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainės naršymo ar prieigos funkcijos. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks. 

Mes slapukus naudojame tam, kad svetainė galėtų Jus atpažinti ir prisiminti Jūsų nustatymus ir parinktis. Mes nenaudojame slapukų Jūsų tapatybei nustatyti. Mūsų svetainės slapukai nenaudojami jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.


KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?

Svetainėje mes naudojame šiuos slapukus:


Pavadinimas 

Slapuko kategorija 

Galiojimas 

Aprašymas 

cookieconsent_statu 

Būtinais slapukas

1 metai

Slapukas atsakingas už slapukų juostos pasirinkimo prisiminimą.


Svarbu prisiminti, jog svetainei tinkamai funkcionuoti reikia „Būtinųjų slapukų“, šių slapukų išjungti neįmanoma. Mes reguliariai peržiūrime svetainėje naudojamus slapukus ir, prireikus Jums pranešti apie esminius pasikeitimus, atnaujiname šį pranešimą.


Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 1 (vienerius) metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Interneto svetainėje. Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.